Regulamin Newslettera Newmor Polska

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail (zwaną dalej „Newsletterem”).
 2. Newsletter udostępniany jest przez NEWMOR POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 144, 30-435 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 139262, NIP: 679-26-49-008, o kapitale zakładowym w wysokości 180.000 zł (dalej jako „Usługodawca”).
 3. Korzystanie z Newslettera jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego (np. telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Korzystanie z Newsletter nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome).

§ 2. Usługa Newslettera

 1. Newsletter jest wiadomością przesyłaną przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) zawierającą informacje o charakterze handlowym.
 2. Użytkownik przez zawarcie umowy o świadczenie usług Newslettera podaje swój adres e-mail w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3. Warunki korzystania z Newslettera

 1. Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności:
  1. wprowadzenie adresu e-mail lub adresu e-mail oraz imienia i nazwiska Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.newmor.pl w części dotyczącej Newslettera,
  2. zapoznanie się treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem Newslettera,
  4. kliknięcie przycisku „Wyślij”.
 2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Newslettera mogą stanowić utwory, które podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi Newslettera w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, jak również do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 4. Czas trwania

 1. Usługa Newslettera jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie bez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z Newslettera lub do momentu zawieszenia bądź zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z Newslettera poprzez użycie linku rezygnacyjnego znajdującego się w każdej przesłanej wiadomości Newslettera o treści: „Aby zrezygnować z newslettera, kliknij w ten link” lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@newmor.pl.
 3. Zawieszenie bądź zakończenie świadczenie usługi Newslettera przez Usługodawcę następuje po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany adresy e-mail.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newslettera.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przy zapisywaniu się do Newslettera oraz wskazaniu imienia i adresu poczty elektronicznej (e-mail) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe podane przy zapisaniu się do Newslettera są przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych. Przesyłane wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail będą zawierały informacje m.in. o aktualnej ofercie Newmor Polska, promocjach, nowościach, wydarzeniach itp.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newslettera, w tym rozpatrywania reklamacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby subskrypcji Newslettera mogą być przekazywane do osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi podwykonawcze, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, telekomunikacyjne, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w związku z korzystaniem przez Administratora z oprogramowania podmiotów tam działających). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko kiedy jest to konieczne. W przypadku przekazywania danych do podmiotów poza EOG, Administrator zapewnia odpowiedni poziom ochrony i zabezpieczeń wymagany przepisami prawa.
 7. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newslettera, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 8. Usługodawca, w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby subskrypcji Newslettera, zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi Newslettera można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: marketing@newmor.pl lub pisemnie na adres: Newmor Polska sp. z o.o., ul. Zakopiańska 144, 30-435 Kraków.
 2. W reklamacji należy podać imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji oraz jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany po jej rozpatrzeniu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Newmor Polska.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Pin It on Pinterest