Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”) chcielibyśmy poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Newmor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-435), ul. Zakopiańska 144, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 139262 (dalej jako „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zakopiańska 144, 30-435 Kraków lub drogą mailową pod adresem: dane@newmor.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Administratora rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz do osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi podwykonawcze, handlowe, księgowe, prawne, informatyczne, marketingowe, pocztowe, telekomunikacyjne lub przewozowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. w związku z korzystaniem przez Administratora z oprogramowania podmiotów tam działających). Komisja Europejska wydała decyzje potwierdzające adekwatny poziom ochrony w odniesieniu do m.in. Szwajcarii oraz w ograniczonym zakresie: Stanów Zjednoczonych (podmioty, które przystąpiły do mechanizmu samocertyfikacji – tzw. Tarcza Prywatności) i Kanady (organizacje komercyjne). W przypadku przekazywania danych do innych podmiotów poza EOG muszą być spełnione odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez RODO. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do kraju trzeciego, kontaktując się z Administratorem, na przykład pocztą elektroniczną na adres: dane@newmor.com.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres:
  1. w zakresie wskazanym w pkt III. 1, III. 2 i III. 3 – przez czas niezbędny do przeprowadzenia danej rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt III.4 – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  3. w zakresie wskazanym w pkt III. 5 – przez okres do 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Jeżeli na jakimkolwiek etapie kontaktu lub współpracy udziela Pani/Pan Administratorowi zgody na przetwarzanie swoich danych, ma Pani/Pan prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pin It on Pinterest