Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”) chcielibyśmy poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Newmor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-435), ul. Zakopiańska 144, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 139262 (dalej jako „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zakopiańska 144, 30-435 Kraków lub drogą mailową pod adresem: dane@newmor.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. prowadzenia korespondencji biznesowej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO,
  2. realizacji zawartych umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z zawartymi umowami, o których mowa powyżej (np. rozliczenia podatkowe) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. udowodnienia prawidłowego wykonania ewentualnej umowy sprzedaży lub montażu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora w przetwarzaniu (głównie przechowywaniu) danych po wykonaniu umowy polega na możliwości dochodzenia swoich praw lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ww. umowami,
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może w niektórych przypadkach być konieczne w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, uzyskania informacji o produktach, odpowiedzi na zadane pytania czy uzgodnienia warunków współpracy i dlatego odmowa udostępnienia danych może spowodować brak reakcji oczekiwanej od Administratora lub brak możliwości zawarcia umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi podwykonawcze, handlowe, księgowe, prawne, informatyczne, marketingowe, pocztowe, telekomunikacyjne lub przewozowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. w związku z korzystaniem przez Administratora z oprogramowania podmiotów tam działających). Komisja Europejska wydała decyzje potwierdzające adekwatny poziom ochrony w odniesieniu do m.in. Szwajcarii oraz w ograniczonym zakresie: Stanów Zjednoczonych (podmioty, które przystąpiły do mechanizmu samocertyfikacji – tzw. Tarcza Prywatności) i Kanady (organizacje komercyjne). W przypadku przekazywania danych do innych podmiotów poza EOG muszą być spełnione odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez RODO. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do kraju trzeciego, kontaktując się z Administratorem, na przykład pocztą elektroniczną na adres: dane@newmor.com.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego załatwienie sprawy, w której Pan/Pani się z nami kontaktuje, w tym np. realizacja umowy sprzedaży lub montażu oraz wypełnienie ewentualnych obowiązków prawnych Administratora z tym związanych; dane osobowe niezbędne do udowodnienia prawidłowej realizacji umowy lub innych działań mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tym związanych.
 8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli na jakimkolwiek etapie kontaktu lub współpracy udziela Pani/Pan Administratorowi zgody na przetwarzanie swoich danych, ma Pani/Pan prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pin It on Pinterest